อวัยวะ
อวัยวะภายใน
อวัยวะภายนอก
สรุป

อวัยวะ

organs

อวัยวะต่างๆที่มีอยู่ในร่างกายทั้งของคน พืชและสัตว์ต่างๆ ต่างมีหน้าที่ในการทำงานที่แตกต่างกกันออกไป
แต่ละอวัยวะที่มีนั้นต่างมีหน้าที่และความสำคัญที่แตกต่างกันออกไป เช่น หัวใจมีหน้าที่สูบฉีดเลือให้ไหลเวียน
เพื่อไปหล่อเลี้ยงให้อวัยวะต่างๆในร่างกายทำงานได้เป็นปกติ,ปอดทำหน้าที่เปลี่ยนถ่ายออกซิเจนเพื่อให้ร่างกาย
นำเอาออกซิเจนไปช่วยในการทำงานของร่างกายในส่วนอื่นๆต่อไป เป็นต้น

อวัยวะภายใน

อวัยวะภายในเป็นอวัยวะที่อยู่ข้างในร่างกายและไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า ส่วนมากอวัยวะภายในนั้น
มักจะมีความสำคัญมากกว่าอวัยวะภายนอก ส่วนใหญ่มักจะเป็นอวัยวะที่มีหน้าที่สำคัญที่ช่วยให้สามารถดำรง
ชีวิตต่อไปได้ โดยจะมีทั้งกระดูก ชั้นผิวหนังและไขมันปกคลุมไว้ เพื่อช่วยไม่ให้อวัยวะที่สำคัญเหล่านั้น
ได้รับอันตรายหรือได้รับความเสียหายจากภายนอก

อวัยวะภายนอก

อวัยวะภายนอกนั้นคืออวัยวะที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่า โดยจะมีแค่เสื้อผ้าที่คอยปิดบังเอาไว้เพื่อไม่ให้เกิด
บาดแผล โดยอวัยวะภายนอกนั้นมักจะเป็นอวัยวะที่คนเราต้องใช้ในการทำสิ่งๆต่างๆ หรือใช้เรียนรู้สิ่งต่างๆ
ที่อยู่รอบๆตัว อวัยวะภายนอกนั้นคนส่วนใหญ่มักจะคุ้นเคยและรุ้จักเป็นอย่างดีว่าอวัยวะอะไรอยู่ส่วนไหน
บนร่างกายของเราบ้างและเราสามารถจะรับรู้ได้ในทันทีหากเกิดอะไรที่ผิดปกติกับอวัยวะภายนอกของเรา
ซึ่งต่างจากอวัยวะภายในที่เราจะไม่สามารถรู้ได้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง

สรุป

อวัยวะต่างๆที่มีอยู่ในร่างกายเราไม่ว่าจะเป็นอวัยวะภายในหรือภายนอก ต่างมีความสำคัญและหน้าที่
ที่แตกต่างกันออกไป ถ้าหากขาดอวัยวะใด อวัยวะหนึ่งไปอาจจะส่งผลให้ร่างกายทำงานผิดปกติและ
ทำให้ยากต่อการดำรงชีวิต ฉะนั้นไม่ว่าอวัยวะแต่ละอันจะมีความสำคัญเล็กน้อยแค่ไหน เราก็ควรที่จะดูแล
และให้ความสำคัญ เพื่อที่จะให้ร่างกายของเราสามารถทำงานได้อย่างเต็มที่ต่อไปIf you love somebody, let them go,

for if they return,

they were always yours.

And if they don’t, they never were.Dr.fatton